Jelovnik
UVJETI KORIŠTENJA

OPĆE INFORMACIJE

 1. OPĆE INFORMACIJE

  1. U ovim Uvjetima određuju se uvjeti korištenja „Rezervacijskog sustava“ za usluge trećih osoba koje se nude na web-stranici hr.lucky2go.com i preko Korisničkog centra, uključujući rezervaciju i kupovinu: avionskih karata, putnog osiguranja, hotelskog smještaja, paket-aranžmana, čarter letova, željezničkih karata i drugih usluga koje se nude preko Rezervacijskog sustava.
  2. Rezervacijskim sustavom letova upravlja lucky2go Spółka z o.o., sa sjedištem u Katovicama, Katowice (40-085), ul. Mickiewicza 29, upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. privredno odjeljenje, pod brojem KRS 0000729174, broj NIP [PIB]: 6342928642, sa potpuno isplaćenim akcionarskim kapitalom u iznosu od 5,000.00 PLN, koji posluje u sustavu VAT [PDV], u daljem tekstu: lucky2go.
  3. Korištenje Rezervacijskog sustava i usluga Korisničkog centra (dostupnog na brojevima telefona navedenim na web-stranici hr.lucky2go.com) podrazumijeva prihvaćanje svih navedenih odredbi ovih Uvjeta. Njihovo prihvaćanje je potvrda o namjeri i stvara obligacijski odnos između Korisnika i lucky2go-a kao Pružatelja usluge.
  4. Korisnik može besplatno kopirati, reproducirati ili čuvati sadržaj ovih Uvjeta, ali ih ne smije distribuirati u komercijalne svrhe.
  5. Svaki Korisnik slaže se sa ovim Uvjetima čim preduzme bilo koju aktivnost s namjerom korištenja Rezervacijskog sustava.
  6. Rezerviranje i kupovina konkretnih proizvoda dostupnih u Rezervacijskom sustavu su pojedinačne transakcije koje svaki put poduzima Korisnik i podliježu Općim uvjetima koje određuje svaka treća strana. Kupovina svakog proizvoda podliježe posebno definiranim uvjetima za svaku uslugu dostupnu preko Rezervacijskog sustava.
  7. Zbog različitih uvjeta poslovanja avio prijevoznika, preporučuje se da se na aerodrom stigne barem 3 sata prije zakazanog polijetanja aviona kako bi se izbjegle organizacijske poteškoće u pružanju usluge.
  8. Da biste prostudirali uvjete tarife Prijevoznika, pribavljanje informacija od određene zrakoplovne tvrtke ili subjekta koji pruža usluge Korisniku, kao i pružanje usluga obuhvaćenih ovim Pravilnikom možda će biti potrebna komunikacija na engleskom jeziku.
 2. DEFINICIJE

  1. Rezervacijski sustav – program u kojem se obavljaju transakcije dostupne preko web-stranice hr.lucky2go.com i preko Korisničkog centra, a koji Korisniku omogućuje:
   1. pretraživanje letova između dva grada u zemlji i inozemstvu, upoređivanje cijene avionskih karata i kupovinu avionske karte,
   2. upoređivanje cijene i kupovinu putnog osiguranja,
   3. pretraživanje i rezerviranje hotelskog smještaja u bilo kojem gradu (u zemlji ili inozemstvu), u bilo kojem vremenskom periodu,
  2. Korisnik – bilo koja fizička ili pravna osoba ili organizacijska jedinica bez statusa pravne osobe, a koja po zakonu ima pravni subjektivitet i koja koristi Rezervacijski sustav ili Korisnički centar.
  3. Platitelj – bilo koja fizička ili pravna osoba ili organizacijska jedinica bez statusa pravne osobe, a koja po zakonu ima pravni subjektivitet i koja koristi Rezervacijski sustav ili Korisnički centar i vrši plaćanje ili je obavezna vršiti takvo plaćanje.
  4. Korisnički centar – jedinica zadužena za kontakte sa Korisnikom ili Platiteljem usluga web-stranice hr.lucky2go.com, pod uvjetima i u djelokrugu određenom u ovim Uvjetima.
  5. Dobavljač – pružatelj usluga koje se Korisniku nude preko web-stranice hr.lucky2go.com.
  6. Pružatelj usluge – subjekt koji Korisniku pruža usluge bliže određene ovim Uvjetima preko lucky2go-a, Rezervacijskog sustava ili direktno, ovisno o vrsti usluga.
  7. Hotelski smještaj – usluge smještaja, u koje je uključen smještaj izuzev onog koji podrazumijeva prebivalište, a koje nisu sastavni dio usluge prijevoza Korisnika,
  8. Avio prijevoznik – subjekt sa važećom dozvolom (koncesijom, licencom) koja mu dozvoljava poslovnu aktivnost avionskog prijevoza i usluga u opsegu koji je bliže određen u ovim Uvjetima.
  9. Avionska karta – dokument koji se izdaje pomoću Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra a koji omogućuje korištenje usluge avionskog prijevoza.
  10. Uvjeti tarife – uvjeti rezervacije koji vrijede za korištenje konkretne avionske karte, uključujući između ostalog: uvjete povrata avionske karte, veličinu prtljage.
  11. Adresa e-pošte / e-pošta - aktivna i ispravna adresa elektroničke pošte koju je naveo korisnik.
  12. Upitnik sa osobnim podacima – formular koji popunjava Korisnik za slanje svojih podataka kako bi mogao osobno koristiti usluge koje pruža lucky2go, a koji se prenose i obrađuju u skladu s uvjetima detaljno predviđenim Politikom privatnosti, koja je dostupna na web-stranici hr.lucky2go.com.
  13. Niskobudžetni (low-cost) avio prijevoznici – određeni avio prijevoznici koji podliježu posebno definiranim pravilima na osnovu XII.
  14. Servisna naknada – naknada koja se ne može refundirati a koju uzima lucky2go ili Pružatelj usluge kao dio usluga koje nudi Korisniku, ovisno o vrsti i prirodi pruženih usluga, u oblasti određenoj ovim Uvjetima.
  15. Platežno sredstvo – prilagođeno sredstvo ili skup procedura koje su ugovorili Korisnik i Pružatelj usluga i koje koristi Korisnik ili Platitelj za izdavanje naloga za obavljanje platne transakcije.
  16. Platna kartica – platežno sredstvo koje omogućuje izdavanje platnih naloga, prijenos ili isplatu gotovine preko specijaliziranog subjekta.
 3. OBAVEZE KORISNIKA PRILIKOM KORIŠTENJA REZERVACIJSKOG SUSTAVA

  1. Korisnik potvrđuje da ima punu sposobnost za zakonsko djelovanje i stupanje u pravno obavezujuće odnose.
  2. Korisnik potvrđuje da će Rezervacijski sustav koristiti za rezervaciju avionskih karata, kupovinu avionskih karata i rezervaciju i plaćanje svih drugih dostupnih usluga navedenih u ovim Uvjetima, kao i drugih usluga dostupnih u Rezervacijskom sustavu, isključivo u skladu sa važećim zakonima.
  3. Korisnik pod svojim imenom i prezimenom pretražuje usluge koje želi rezervirati i obavlja plaćanje rezerviranih avionskih karata i/ili drugih usluga vlastitom platnom karticom. Svaka pretraga usluga rezerviranih pod tuđim ili lažnim imenom ili prezimenom i plaćanje rezerviranih avionskih karata i/ili drugih usluga tuđom ili lažnom platnom karticom odmah će biti prijavljeni nadležnim organima reda.
  4. Korisnik je dužan posjedovati odgovarajuće i važeće dokumente koji omogućuju provedbu usluga kupljenih putem Rezervacijskog Sustava ili Telefonskog Korisničkog ili važeće dokumente za boravak u zemlji. Posebno valjanu osobnu iskaznicu, važeću putovnicu, potrebne vize te druge dokumente, koji mogu biti potrebni ovisno o opsegu pruženih usluga. Korisnik je dužan također pročitati podatke o viznim i jezičnim uvjetima dostupnim putem web stranice hr.lucky2go.com.
  5. Korisnik se obvezuje da potvrdi sve neophodne informacije koje se zahtijevaju u Rezervacijskom sustavu ili koje zahtijeva Korisnički centar, uključujući, između ostalog, sanitarne informacije, terorističke pretnje i zdravstvene uvjete koje su u vezi s pružanjem usluga.
  6. lucky2go ne snosi odgovornost ako Korisnik nema gore nabrojana potrebna dokumenta, uključujući ulaznu ili tranzitnu vizu, neophodna u u zemlji u kojoj se pružaju usluge ili u kojoj Korisnik ima presjedanje, kao ni u slučaju da Korisnik ne ispuni obaveze opisane u točki 5 iznad. Sve informacije dostupne su Korisniku preko Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra, preko hr.lucky2go.com i web-stranice Ministarstvo vanjskih poslova Republika Poljska.
  7. Tijekom procesa rezervacije usluge, Korisnik je dužan upisati i dati prave te aktualne podatke. lucky2go nije odgovoran za točnost podataka koje je Korisnik unio u procesu rezerviranja usluga.
 4. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  1. lucky2go informira da se nakon prikaza rezultata pretraživanja, u Sustavu ili drugim sustavima za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije, mogu prikazati druge ponude za sličnu uslugu koju pruža treća strana a koje se razlikuju od prethodno prikazanih. Samim dobivanjem rezultata pretraživanja, osim ako to nije odmah potvrdio unosom i plaćanjem rezervacije u Rezervacijskom sustavu, Klijent ne ostvaruje pravo zahtijevati od posrednika sklapanje ugovora o kupovini avionskih karata ili drugih usluga koje nude subjekti čije se usluge mogu naručiti preko Rezervacijskog sustava ili drugih sustava za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

  Sva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka Korisnika i Platitelja i svih drugih lica koja koriste web-stranicu hr.lucky2go.com izložena su u Politici privatnosti, koja je dostupna na: https://hr.lucky2go.com/politika-privatnosti

 2. IZDAVANJE I DOSTAVA RAČUNA

  1. Za usluge kupljene putem portala hr.lucky2go.com ili Pozivnog Centra, dobavljač ili pružatelj usluga izdavat će elektroničke račune na temelju podataka dobivenih od Korisnika, pod uvjetom da se tijekom postupka rezervacije prijavi želja Korisnika za primanjem računa. Kupnjom i prihvaćanjem ovih Pravila, Korisnik daje suglasnost na primanje elektroničkih računa.
  2. Elektronski računi za usluge dostavljaju se na e-mail adresu navedenu u Upitniku sa osobnim podacima u Rezervacijskom sustavu ili tijekom procesa kupovine preko Korisničkog centra.
  3. Izmjene detalja elektronskog računa koji izdaje lucky2go a koje Korisnik navede u Upitniku s osobnim podacima bit će unesene pod uvjetima i u domeni koju predviđa odgovarajuće zakonodavstvo.
  4. Pružatelj usluge i Dobavljač mogu navesti i posebne uvjete za izdavanje računa izvan uvjeta koje daje lucky2go.

VRSTE I METODE PLAĆANJA

 1. VRSTE I METODE PLAĆANJA

  1. Korisnik može odabrati sljedeće vrste plaćanja usluga koje se pružaju na web-stranici hr.lucky2go.com ili preko Korisničkog centra, ako su oni dostupni u Rezervacijskom sustavu:
   1. prijenos sredstava posredstvom platne kartice ili sličnog platežnog sredstva,
   2. prijenos sredstava preko on-line bankarstva,
   3. prijenos sredstava sa platnog računa,
   4. plaćanje preko lokalne institucije za obavljanje plaćanja koja je ponuđena u Rezervacijskom sustavu i pod uvjetima za plaćanje koje predviđa ta institucija,
   5. drugim posebnim sredstvima za konkretnu zemlju u kojoj se obavlja transakcija u Rezervacijskom sustavu, kako je precizirano u postupku rezervacije te usluge.
  2. Korisnici biraju željenu vrstu plaćanja popunjavanjem Upitnika s osobnim podacima u Rezervacijskom sustavu ili preko izjave date Korisničkom centru, imajući u vidu da:
   1. prijenos sredstava treba obaviti na bankovni račun lucky2go-ja naznačen u e-mailu kojim se potvrđuje rezervacija odabranih usluga,
   2. prijenos sredstava i platni nalozi svaki put moraju sadržati podatke u kojima su precizno navedeni ime i prezime Korisnika naznačeno u Rezervacijskom sustavu, kao i identifikacijski broj koji je lucky2go odredio za konkretnu uslugu, npr. broj rezervacije.
   Za avionske karte dostupne su sljedeće mogućnosti plaćanja:
   1. plaćanje putem bankovnog prijenosa novca s računa za plaćanje moguće je samo prilikom rezervacije zrakoplovne karte preko web stranice hr.lucky2go.com, koja je izvršena unaprijed, najmanje 2 radna dana prije polaska, ako lucky2go omogućuje takav oblik plaćanja. U slučaju kad odaberete taj način plaćanja, jeste dužni kao Korisnik izvršiti prijenos novaca na račun lucky2go za rezerviranu avionsku kartu, odmah nakon rezervacije. U slučaju kašnjenja u primanju sredstava na bankovnom računu lucky2go, zrakoplovna tvrtka može promijeniti uvjete rezervacije.
   2. avionske karte plaćene prijenosom sredstva s platnog računa ili bankovnim transferom preko interneta, lucky2go izdaje na dan kada dospijeva na plaćanje kupovina karte ili kada je račun Korisnika zadužen, ako do zaduženja dođe do 20.00 h. Neradni dani su izuzetak i oni su definirani na web-stranici Rezervacijskog sustava – u ovim slučajevima transakcija će se obaviti prvog sljedećeg radnog dana, u skladu s uvjetima koje propisuje svaki prijevoznik.
   3. plaćanje za avionske karte Niskobudžetnih avio prijevoznika prilikom kupovine preko interneta vrši se korištenjem platne kartice ili sličnog platežnog sredstva ili transferom sredstava sa Korisnikovog platnog računa ukoliko je ta usluga naručena u obrascu rezervacije ili preko Korisničkog centra.
   Za hotelski smještaj:
   1. plaćanje za hotelski smještaj direktno Dobavljaču prije Korisnikovog dolaska u objekat, kojom prilikom Korisnik ima punu odgovornost da ispravno obavi plaćanje.
   2. plaćanje za hotelski smještaj preko Pružatelja usluge prije Korisnikovog dolaska u objekat, u kom slučaju se prihvaćaju metode plaćanja određene u točki 1.

  3. Plaćanje platnom karticom ili sličnim platežnim sredstvom je sigurna transakcija, koja se obavlja na sljedeći naćin:
   1. Korisnik Rezervacijskog sustava obavlja kupovinu platnom karticom VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express ili drugim platežnim sredstvom koje je lucky2go dogovorio sa Korisnikom, kako je određeno u Rezervacijskom sustavu ili pod uvjetima koji su dogovoreni preko Korisničkog centra.
   2. biranjem platne kartice kao vrste plaćanja, Korisnik se obvezuje da ispuni polja u kojima se u Upitniku s osobnim podacima u Reyervacijskom sustavu zahtijevaju podaci o njegovoj platnoj kartici.
   3. nakon što je obavljena rezervacija, lucky2go u Rezervacijskom sustavu automatski autorizira platnu karticu po redoslijedu u telefonskom sustavu i ona se tereti u skladu s cijenom kupljene usluge.
   4. u slučaju da usluge podrazumijevaju rezerviranje i plaćanje avionskih karata, platna kartica se tereti u dvije transakcije: neto iznos za avionsku kartu i aerodromske naknade naplaćuje avio prijevoznik, dok iznos servisne naknade naplaćuje Pružatelj usluge. Naplata dospjelog iznosa može biti obavljena i u jednoj transakciji.
   5. u slučaju da usluge podrazumijevaju rezerviranje i plaćanje hotelskog smještaja, nakon zaduženja kartice i potvrde transakcije, sustav će poslati na Korisnikovu e-mail adresu vaučer kojim se potvrđuje kupovina hotelske usluge, koji je dokaz o kupovini hotelske usluge neophodan da bi se ta usluga koristila.
  4. Naplata za usluge koju obavlja lucky2go na osnovu Korisnikove rezervacije preko Rezervacijskog sustava ili pod uvjetima dogovorenim sa Korisničkim centrom obavlja se u valuti za koju Korisnik odredi da mu se predstave cijene avionskih karata i hotelskih usluga.

AVIONSKE KARTE

 1. AVIONSKE KARTE

  1. U slučaju avio prijevoznika koji su akreditovani kod IATA (Međunarodne udruge za zračni prijevoz), time što je ponudu avio prijevoznika učinio dostupnom Korisniku, lucky2go nastupa kao zastupnik tih avio prijevoznika, a za subjekte koji nude druge usluge putem Rezervacijskog sustava nastupa kao administrator web-stranice na kojoj su dostupne usluge koje pruža Pružatelj usluga. Subjekti koji pružaju usluge prijevoza Korisniku i snose odgovornost za neostvaren ili na neodgovarajući način ostvaren let konkretno su određeni avio prijevoznici akreditovani kod IATA u ime kojih i za koje posluje Pružatelj usluga i čiji su nazivi navedeni tijekom procesa rezervacije i na avionskoj karti koja se izdaje Korisniku.
  2. U slučaju Niskobudžetnih avio prijevoznika, Pružatelj usluge nastupa kao posrednik koji izvršava činjenične radnje kod tih avio prijevoznika, što za rezultat ima obavljanje transakcije i isporuku karata naručenih od tih avio prijevoznika strogo u skladu s instrukcijama i u ime Korisnika, kako je ovaj zahtijevao preko Rezervacijskog sustava ili Korisničkog centra. Pružanje usluga i obrada reklamacija podliježu općim uvjetima odgovarajućeg Avio prijevoznika koji su predočeni tijekom procesa rezervacije.
  3. U slučaju da čarter letove organizuje organizator putovanja, lucky2go nastupa u svojstvu agenta i daje informacije o uvjetima koje određuje subjekt koji sprovodi let. Subjekt koji sprovodi let odgovoran je za nepruženu ili za neodgovarajuće pruženu uslugu čarter leta.
  4. Strane u ugovoru o prijevozu su Korisnik i Pružatelj usluga, precizno označen i definiran u ponudi, koji pruža usluge zrakoplovnog prijevoza koje su predmet ugovora. Spomenuti ugovori sklopljeni preko web-stranice hr.lucky2go.com sprovode se na osnovi općih uvjeta ugovora s konkretnim Pružateljem usluga koji zaključuje ugovor s Korisnikom.
  5. Korisnik pretražuje rezervacije tako što bira jednu od avionskih linija koje su mu predložene u Rezervacijskom sustavu i tako što unosi zahtijevane informacije u Upitnik s osobnim podacima, koji se obrađuju u skladu sa V. ovih Uvjeta.
  6. Potvrđivanje pretrage i promjena cijene:
   1. Korisnik dobiva potvrdu rezervacije na e-mail adresu koju je naveo. Potvrda rezervacije sadrži, osim broja rezervacije, i podatke o odabranoj avionskoj liniji, ukupnoj cijeni i načinu plaćanja. U cijenu avionske karte uključeni su: neto tarifa preko Avio prijevoznika, aerodromske naknade, takse, nepovratna servisna naknada za izdavanje karte, dodatne naknade i sve druge naknade za druge usluge koje su integralni dio avionskog prijevoza a koje su navedene u pregledu transakcije u okviru Rezervacijskog sustava.
   2. S obzirom na preliminarnu prirodu rezervacije, cijena avionske karte nije garantirana sve dok Pružatelj usluge ne primi uplatu na ime rezervacije.
   3. Korisnik se obvezuje provjeriti detalje o rezervaciji navedene u e-mailu kojim je ona potvrđena, kao i rok za plaćanje rezervacije kako bi se avionska karta kupila po cijeni prikazanoj tijekom pretrage Rezervacijskog sustava.
  7. Kupovina avionske karte:
   1. Prije kupovine Avionske karte, Korisnik je obvezan pročitati i prihvatiti ove Uvjete, kao i pročitati uvjete i ograničenja rezervacije i uvjete i ograničenja tarife za avionsku liniju koju je odabrao Korisnik, a koji su dostupni u Rezervacijskom sustavu. Pružatelj usluge naplatit će Korisniku nepovratnu servisnu naknadu za sve operacije u vezi s izdavanjem karte, u iznosu određenom tijekom procesa rezervacije.
   2. Korisnik rezervira avionsku kartu u Rezervacijskom sustavu ili preko Korisničkog centra na osnovi njene dostupnosti, cijene i mogućnosti pružanja date usluge, koji su određeni u Rezervacijskom sustavu ili dobiveni preko Korisničkog centra u trenutku rezervacije.
   3. Nakon dobivanja naloga za rezervaciju, Pružatelj usluge zadržava pravo da kontaktira Korisnika kako bi provjerio podatke o Korisniku i potvrdio uvjete rezervacije. U slučaju nemogućnosti uspostavljanja kontakta s Korisnikom, Pružatelj usluge pravi rezervaciju u skladu s uvjetima pod kojima je Korisnik podnio nalog za rezervaciju. Pružatelj usluge prihvaća rezervaciju pod uvjetom da je Korisnik platio barem iznos cijene avionske karte i iznos naknada za dodatne usluge koje je Korisnik naveo u Rezervacijskom sustavu kao i iznos servisne naknade.
   4. Dodatne usluge koje je naveo Korisnik a koje trebaju biti pružene u sklopu rezervacije (npr. posebni obrok, bodovi za programe lojalnosti, let sa životinjom, prtljaga prekomjerne težine, posebna ručna prtljaga, nepraćeno dijete, dodatna briga o putniku, pomagalo za osobe sa poteškoćama u kretanju, dječja kolijevka i druge) naručuju se preko Korisničkog centra ili preko e-mail adrese koju je naznačio lucky2go, kako bi se provjerilo jesu li dostupne.
   5. Pružatelj usluge zadržava pravo odbijanja izdavanja karte ako tarifa koju je odabrao Korisnik nije u suglasnosti s njenom namjenom prema prodajnim uvjetima konkretne ponude ili ako postoje druga opravdana ograničenja u sporazumima sa Avio prijevoznicima koja nisu pod kontrolom Pružatelja usluga.
  8. Vrste plaćanja prilikom kupovine avionske karte sprovode se pod uvjetima određenim u VII. ovih Uvjeta.
  9. Pružatelj usluge Korisniku izdaje avionsku kartu u elektronskoj formi.
  10. Korisnikova avionska karta koju izdaje Pružatelj usluge šalje se na e-mail adresu naznačenu u Upitniku s osobnim podacima u Rezervacijskom sustavu ili tijekom procesa kupovine preko Korisničkog centra.
  11. Otkazivanje rezervacije na zahtjev Avio prijevoznika:
   1. lucky2go se neće smatrati odgovornim za promjene i otkazivanja Korisnikove rezervacije od strane avio prijevoznika.
   2. Korisnik će svaku reklamaciju uslijed otkazivanja leta ili promjena na letu, uključujući pomicanje leta uslijed greške Avio prijevoznika, uputiti direktno Avio prijevozniku. Odgovornost Avio prijevoznika propisana je odredbama Varšavske konvencije i Montrealske konvencije.
  12. Povrat avionske karte:
   1. Platitelj ima pravo na povrat avionske karte kupljene preko web-stranice hr.lucky2go.com ukoliko to dozvoljavaju uvjeti dane tarife, koje određuje direktno Avio prijevoznik. Povrat avionske karte može za posljedicu imati naplatu dodatnih penala u iznosu koji određuje Avio prijevoznik neovisno o lucky2go-u.
   2. Ukoliko tarifni uvjeti predviđaju mogućnost povrata zrakoplovne karte, Platitelj se može se obratiti telefonom Pozivnom Centru kako bi vratio zrakoplovnu kartu ili samostalno zatražiti povrat novca od Prijevoznika.
   3. Ovisno o vrsti plaćanja koja je korištena, iznos koji Avio prijevoznik duguje Platitelju u ime vraćene avionske karte prenosi se direktno na platni račun Platitelja ili na račun njegove platne kartice u roku od 7 dana od dana kad Pružatelj usluga primi spomenuti iznos.
   4. Datumom povrata smatra se dan kad je račun Pružatelja usluga zadužen za dani iznos.
  13. Promjene rezervacije, dodatne usluge
   1. Korisnik samostalno pravi izmjene u svojoj rezervacii kod Prijevoznika, putem Pozivnog Centra ili putem kontakt obrasca, koji se nalazi na portalu hr.lucky2go.com. Ukoliko je datum polaska kraći od 48 sati, izmjena rezervacije moguća je putem Pozivnog Centra ili izravno kod Prijevoznika.
   2. Ako je do datuma polaska ostalo manje od 48 sati, promjena rezervacije moguća je isključivo preko Korisničkog centra.
   3. Trošak promjene avionske karte ovisi o cijeni karte i mogućnosti njene promjene, kako je odredio Avio prijevoznik. Ukupna cijena promjene rezervacije avionske karte uključuje:
    1. standardni trošak za promjenu ili dodatnu uslugu (koji uključuje naknadu za promjenu karte prema propisima i tabeli nadoknada određenog avio prijevoznika, kao i nepovratne servisne nadoknade za promjenu narudžbine ili naručivanje dodatne usluge),
    2. razliku u visini tarifa (razliku u troškovima između početne cijene karte i njene cijene u trenutku promjene),
    3. razliku u visini taksi i aerodromskih naknada (potencijalnu razliku u cijeni između početne vrijednosti taksi i naknada i njihove vrijednosti u trenutku promjene).
   4. Pružatelj usluge mijenja rezervaciju u Rezervacijskom sustavu pod uvjetimama određenim u Tabeli naknada za dodatne usluge koje treba promijeniti uz već kupljenu kartu:
    Tabela naknada za dodatne usluge koje treba promijeniti uz već kupljenu kartu (u HRK):
    Promjena SN po osobi
    Promjene karte (uključujući: promjenu datuma putovanja i rute ili prezimena putnika) 214
    Otkaz ili povrat karte 214
    Dodavanje prtljage ili specijalna prtljaga 87,50
    Zahtijevanje asistencije za maloljetnu osobu bez pratnje 87,50
    Rezervacija izabranog sjedala u avionu 87,50
    Naručivanje specijalnog obroka 87,50
    Prijevoz životinja 87,50
    Prioritetno ukrcavanje 87,50
    Dodatne usluge koje nudi avio prijevoznik 87,50
    Prijava za let preko interneta (online check-in)/pomoć prilikom check-ina 87,50
   5. Korisnik može doplatiti promjenu rezervacije avionske karte kako je određeno u VII. ovih Uvjeta. Plaćanje platnom karticom obavlja se preko Korisničkog centra. Ako se plaćanje obavlja prijenosom sredstava s platnog računa, Korisnik dobiva e-mail kojim se potvrđuje promjena, u kojem su precizirani: podaci o rezervaciji (broj rezervacije, podaci o putniku, podaci o avionskoj liniji i informacije o dodatnim uslugama i tarifama avionske karte), podaci za plaćanje i trošak promjene.
   6. Za neke promotivne tarife dostupne u Rezervacijskom sustavu važe vrlo specifični uvjeti rezervacije i izdavanja avionskih karata. Ovo posebno vrijedi za tarife u okviru kojih karte treba rezervirati i kupiti barem tri, sedam ili četrnaest dana unaprijed. Ukoliko se taj uvjet ne ispuni, cijena avionske karte podložna je promjeni. lucky2go zadržava pravo da Korisniku otkaže rezervaciju načinjenu točno tri, sedam odnosno četrnaest dana prije polaska ukoliko Korisnik prekorači ograničenje za kupovinu koje je Avio prijevoznik odredio uvjetima propisanim za datu tarifu. Avio prijevoznik može zahtijevati da se avionska karta izda ranije. U tom slučaju Korisnik će dobiti neophodnu informaciju o roku za plaćanje na e-mail adresu koja je u tom trenutku naznačena kao važeća.
  14. Ukoliko Korisnik tijekom postupka rezervacije Zrakoplovne Karte dobije informaciju da će odabirom određene Zrakoplovne Karte biti obvezan nadgledati datum leta izravno kod Prijevoznika, što znači da lucky2go neće obavijestiti Korisnika o takvoj promjeni, pa stoga Korisnik mora samostalno nadzirati promjene reda letenja i u skladu s tim na nje reagirati. U slučaju da Korisnik ne dobije relevantne informacije od Prijevoznika u vezi sa svojom rezervacijom, što može rezultirati nemogućnošću pružanja usluge, trebao bi se odmah obratiti lucky2go-u radi utvrđivanja statusa i mogućnosti izvršenja odgovarajućih promjena u rezervaciji.
 2. USLUGA lucky links (+2go Shield)

  1. Opće odredbe
   1. Let označen kao „lucky links” dostupan je Korisnicima u Rezervacijskom sustavu i obuhvaća najmanje dvije avionske konekcije s presjedanjem ili presjedanjima, kod jednog ili više Prijevoznika za koje izdane su odvojene karte. U ovom slučaju, svaki dio rute obuhvaćen zasebnom avio kartom smatra se odvojenom uslugom koja nije povezana s ostalim po pitanju organizacije cijelog putovanja, i nije relevantno jesu li odvojene karte izdane za usluge jednog ili više prijevoznika („lucky links”). Kombinacija letova koja je pronađena u Rezervacijskom sustavu u sklopu lucky links usluge dalje u tekstu se naziva „Putovanje“.
   2. Kupovina lucky links karata se odnosi na kupovinu više od jedne avionske karte koja obuhvaća nekoliko letova s presjedanjem ili presjedanjima, za koje Korisnik dobiva odvojene avionske karte kod jednog ili više avio prijevoznika u okviru jedne iste transakcije u Rezervacijskom sustavu. Ukupan broj avionskih karata kupljenih za određeno Putovanje nije jedna vezana avionska karta za pojedinačne letove u okviru Putovanja.
   3. S obzirom da je lucky links usluga realizirana na osnovi odvojenih avionskih karata, kod jednog ili više prijevoznika unutar jednog Putovanja, Korisnik ima obavezu provjeriti pravila prijevoza prtljage u okviru cijelog Putovanja, za svaki njegov dio, a također, provjeriti koji su dokumenti potrebni za realizaciju usluga, uključujući vizu za ulazak u zemlju ili tranzitnu vizu koja je neophodna u državi u kojoj je realizirana usluga lucky links ili u kojoj Korisnik ima presjedanje.
   4. Korisnikova kupovina odvojenih avionskih karata za svaki let pokriven uslugom lucky links i činjenica da vrijeme za presjedanje između dva pojedinačna leta može biti kratko (ovisno o parametrima pretrage koje je naveo Korisnik i dostupnosti letova u Rezervacijskom sustavu) potencijalno može biti predmet rizika od otkaza, kašnjenja ili promjene vremena leta i rezultirati nemogućnošću iskorištenja naredne konekcije ili konekcije tijekom Putovanja.
   5. Dostupnost usluge lucky links ovisi o dostupnosti karata za avionske konekcije odgovarajućih Prijevoznika, kao i od kriterija koje je Korisnik sam namjestio u Rezervacijskom sustavu.
   6. U slučaju da rezultati pretrage pokažu informaciju o MultilLine ponudi, nakon kupovine karata unutar tog jednog putovanja, svi će putnici koji putuju na osnovi kupljenih karata, bez dodatnih troškova biti pokriveni zaštitom lucky2go („2go Shield”), što znači da nakon kupovine karata u okviru ovog Putovanja, Korisnik će dobiti od lucky2go pomoć, prema dolje navedenim pravilima:
  2. Osnove korištenja 2go Shield-a:
   1. Korisnik može koristiti 2go Shield ako je jedna od konekcija u sklopu Putovanja otkazana, ima kašnjenje ili pomaknuto joj je vrijeme, što je za posljedicu imalo Korisnikovu nemogućnost stizanja na planirano presjedanje u sklopu Putovanja ili stizanja na odredište Putovanja.
   2. Ako Korisnik primi informaciju o otkazu, kašnjenju ili pomicanju vremena najmanje jedne od lucky links konekcija, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, Korisnik mora obavijestiti lucky2go da ne može iskoristiti sljedeću konekciju u sklopu Putovanja i pružiti informaciju o razlozima za to, i to pod sljedećim uvjetima:
    1. u slučaju da Korisnik primi informaciju o otkazivanju, kašnjenju ili pomicanju vremena najmanje jedne lucky links konekcije, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, ranije nego 48 sati prije planiranog početka Putovanja, može upotrebiti 2go Shield samo ako odmah (ne kasnije od 12 sati od trenutka u kojem Korisnik dobije tu informaciju) obavijesti lucky2go telefonskim putem ili putem naznačene e-mail adrese.
    2. Ako manje od 48 sati prije planiranog početka Putovanja Korisnik sazna za otkazivanje, kašnjenje ili pomicanje vremena polaska za najmanje jednu lucky links konekciju, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, Korisnik može upotrebiti 2go Shield samo ako odmah obavijesti lucky2go telefonskim putem ili putem naznačene e-mail adrese, ne kasnije od 1 sata od trenutka u kojem Korisnik dobije tu informaciju.
   3. Neobavještenje lucky2go u gore navedenom vremenskom roku za posljedicu ima nepostojanje 2go Shield pokrića za Putovanje.
   4. lucky2go prima obavještenja od Korisnika 24 sata dnevno, 7 dana tjedno isključivo na predodređen broj telefona +48 32 728 30 16, koji je naveden u odjeljku „lucky links” na web-stranici lucky2go, a također putem e-maila: luckylinks@lucky2go.com. Služba za Korisnike dostupna je na engleskom i poljskom jeziku.
   5. Korisnik ima pravo na korištenje 2go Shield-a samo ako iskaže neophodnu temeljitost koja se od njega može očekivati, u stizanju na svaku sljedeću konekciju u sklopu Putovanja, čak i u slučaju da je došlo do otkazivanja, kašnjenja ili pomicanja vremena polaska za najmanje jednu od lucky links konekcija, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, a također ukoliko nije izvršavao samostalno, bez znanja lucky2go, promjena u dokumentima neophodnim za realizaciju Putovanja.
   6. U sklopu 2go Shield-a, ovlaštene strane zadržavaju pravo na provjeru i određivanje vremena polaska i dolaska aviona, kao i vremena za presjedanje između konekcija, putem sustava koje koristi lucky2go i na osnovi podataka koji se nalaze u rezervacijskom sustavu GDS ili na web-stranici www.flightstats.com.
  3. Obim podrške dostupne Korisniku preko 2go Shield-a:
   1. Nakon dobivanja od Korisnika koji je ovlašćen za korištenje 2go Shield-a informacija o otkazivanju, kašnjenju ili pomicanju vremena polaska za najmanje jednu od lucky links konekcija, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, ili u slučaju da lucky2go obavijesti Korisnika osobno, Korisnik će biti obaviješten o svim dostupnim alternativnim konekcijama koje će Korisniku omogućiti dolazak na odredište Putovanja (dalje: „Alternativna Konekcija“).
   2. U slučaju kad putnik izgubi konekciju zbog otkaza, kašnjenja ili pomicanja vremena polaska najmanje jedne od lucky links konekcija, što za posljedicu ima nemogućnost dovršenja Putovanja, Korisnik ima pravo odabrati:
    1. Alternativnu Konekciju koja je predložena u sklopu 2go Shield zaštite, isključivo pod uvjetom da trošak karata za Alternativnu Konekciju predloženu od strane lucky2go neće prekoračiti razumne troškove kupljenih karata za izgubljene konekcije u sklopu Putovanja („Limit”). Korisnikovo odbacivanje mogućnosti realizacije Putovanja u sklopu Alternativne Konekcije ima za posljedicu gubitak prava na 2go Shield.
    2. u slučaju kad Alternativnu Konekciju nije moguće realizirati zbog nesrazmjerne razlike u cijeni između potencijalne Alternativne Konekcije i prvobitne cijene za neiskorištene letove u okviru određenog Limita, svakom Korisniku može biti ponuđen individualno dogovoren sporazum koji će odrediti srazmjerni lucky2go-ev ulog u troškove povezane s plaćanjem prijevoznog sredstva, nakon zajedničkog dogovora oko istog, u cilju ostvarivanja Putovanja.
    3. ukoliko lucky2go neće biti u mogućnosti predložiti Alternativnu Konekciju u okviru zaštite do visine Limita, Korisnik će imati pravo dobiti povrat novca za sve neostvarene dijelove u sklopu Putovanja, umjesto pokrivanja troškova Alternativne Konekcije. Povrat vrijednosti lucky links-a ovisi o predloženim od strane Korisnika dokazima, koji će potvrditi da mu je otkazivanje, kašnjenje ili pomicanje vremena najmanje jedne lucky links konekcije onemogućilo realizaciju Putovanja, a na osnovi čega će biti donesena odluka o mogućnosti izvršenja povrata.
   3. Ako prekid putovanja izazvan otkazivanjem, kašnjenjem ili pomicanjem vremena polaska najmanje jedne od lucky links konekcija traje više od 8 sati, duži je od prvobitno planiranog vremena Putovanja i djelomično ili u potpunosti se poklapa s noćnim satima (od 22:00 h do 6.00 h po lokalnom vremenu u kom je nastupio prekid Putovanja) i Korisnik je iskoristio mogućnost Alternativne konekcije, Korisnik će imati pravo na:
    1. jedno noćenje u hotelu realizirano preko lucky2go-a, a ako nije mogući smještaj preko lucky2go-a, na refundaciju troškova smještaja koji je Korisnik sam rezervirao u iznosu do 100 EUR po osobi, na osnovi priloženih dokumenata kojima se dokazuje plaćanje i realizaciju usluge od strane hotela.
    2. refundaciju troškova prijevoza (po principu 4 osobe po taksiju) na relaciji od/do hotela/aerodroma u iznosu do 50 EUR, na osnovi priloženih dokumenata koji potvrđuju plaćanje i realiziranu uslugu prijevoza.
    3. refundaciju troškova obroka do ukupno 25 EUR po osobi, na osnovi priloženih dokumenata koji potvrđuju da je plaćen obrok.
   4. U izuzetnim situacijama, kad Korisnik neće moći uspostaviti kontakt s lucky2go u vezi s otkazivanjem, kašnjenjem ili pomicanjem vremena najmanje jedne lucky links konekcije, Korisnik ima pravo kupiti samostalno karte koje će mu omogućiti realizaciju Putovanja, međutim lucky2go na osnovi dokaza priloženih od strane Korisnika, potvrđujućih nemogućnost stupanja u kontakt s lucky2go, a također na osnovi dokumenata koji će potvrditi kupovinu takvih karata, izvršit će refundaciju ovih karata do dvostruke vrijednosti prvobitno kupljenih i neiskorištenih karata za Putovanje. Mogućnost stupanja u kontakt sa nama u odnosu na spomenute izuzetne situacije bit će svaki put istraživana od strane lucky2go na osnovi svih predočenih situacija i podataka u vezi s realizacijom Putovanja, na osnovi čega će lucky2go odlučiti hoće li odobriti refundaciju.
   5. Refundacije izvršene na osnovi navedene 4. točke bit će realizirane do naznačene visine putem istog načina plaćanja koji je bio korišten za realizaciju Putovanja, u roku od maksimalno 30 dana od trenutka dospijeća kod lucky2go dokumenata koji su dokaz o nemogućnosti stupanja u kontakt s lucky2go.
   6. Svako refundiranje nastalih troškova za koje Korisnici imaju dokaze bit će učinjeno u skladu s odabranim za vrijeme pravljenja rezervacije načinom plaćanja. U slučaju kad avio prijevoznik refundaciju vrši direktno Korisniku na njegovu kreditnu karticu navedenu u Rezervacijskom sustavu, iznos refundacije utvrđen preko 2go Shield-a umanjit će se za svaku sumu refundiranu direktno Korisniku od avio kompanije u svakoj određenoj fazi 2go Shield usluge, maksimalno do vrijednosti lucky links-a.
   7. 2go Shield ne obuhvaća bilo koje druge troškove koji mogu nastupiti kao posljedica otkaza, kašnjenja ili pomicanja vremena polijetanja najmanje jedne od lucky links konekcija, a koje je Korisnik odlučio napraviti u sklopu Alternativne konekcije, konkretno troškove prijevoza i obroka osim onih gore navedenih.
   8. Kako bi mogao koristiti 2go Shield, od Korisnika se može zahtijevati poduzimanje određene akcije koje mu navede lucky2go konsultant, npr. prijava na određenom mjestu na aerodromu kako bi regulirao formalnosti u vezi sa zamjenom neiskorištene karte i nastavkom Putovanja. Ukoliko se ne poduzme bilo koja od navedenih akcija, ne može se koristiti zaštita 2go Shield.
   9. 2go Shield ne obuhvaća zaštitom avionske konekcije realizirane u sklopu jedne avionske karte. Prijevoznici koji realiziraju ove letove potpuno su odgovorni za sve moguće problematične situacije u vezi sa njima. U takvom slučaju, Korisnik je dužan osobno kontaktirati određenog Prijevoznika ili avio kompaniju koja opslužuje određeno Putovanje. Bitno je za naglasiti, da se uvjeti tarifa svakog od Prijevoznika mogu razlikovati odredbama i uvjetima realizacije Putovanja, zbog čega Korisnik je dužan svaki put proučiti iste. lucky2go ne preuzima odgovornost za bilo kakve neugodnosti koje mogu zadesiti Korisnika u vezi s nepoštovanjem uvjeta tarife određenog Prijevoznika.
   10. Ukoliko avio prijevoznik i/ili aerodrom Korisniku osigura ili je u obvezi osigurati alternativnu konekciju ili druge usluge navedene u ovim Uvjetima (kao što su prijevoz, obroci), zaštita 2go Shield se ne primjenjuje.
   11. Svaki gubitak prtljage nastao zbog razloga koji nisu pod kontrolom lucky2go-a ne smatra se nemogućnošću nastavka Putovanja i za njega ne postoji mogućnost korištenja 2go Shield-a.
   12. Korisnikova samostalna kupovina/zamjena karte u sklopu Putovanja pokrivenog zaštitom 2go Shield, osim u situaciji opisanoj u 4. točki, onemogućuje Korisniku korištenje 2go Shield-a.
   13. 2go Shield se ne primjenjuje u slučaju otkazivanja, kašnjenja ili pomicanja vremena polaska najmanje jedne od lucky links konekcija koje je bilo posljedica štrajka zaposlenih ili bilo koje službe koja opslužuje avionske konekcije, bankrota avio kompanije, više sile, događaja koji je direktno povezan s lokalnim ili međunarodnim ratnim sukobom ili koje je posljedica terorističkog akta.
   14. 2go Shield se ne primjenjuje u slučaju kad Prijevoznik vrši masovno otkazivanje letova, gdje se masovnim otkazivanjem letova smatra situaciju, kad je Prijevoznik otkazao ili planira otkazati najmanje 5 letova u jednom danu, koji su se nalazili u njegovom redu letenja.
   15. Korisnik ne može koristiti 2go Shield po završetku Putovanja.
   16. Kako bi mogao koristiti 2go Shield, Korisnik mora surađivati sa lucky2go-om, konkretno priložiti sve dokumente i informacije koje od Korisnika zatraže lucky2go konsultanti u bilo kojoj fazi Putovanja, kao i po završetku Putovanja.
 3. DODATNE USLUGE

  1. U okviru usluga koje su dostupne preko Rezervacijskog sustava i Korisničkog centra, Korisnici mogu rezervirati dodatne usluge, koje podliježu naknadama naznačenim u sklopu transakcije koja se vrši u Rezervacijskom sustavu i preko Korisničkog centra.
  2. Svaka usluga koju je odabrao i platio Korisnik, opisana u ovom članu i dostupna u Rezervacijskom sustavu, smatra se neodvojivim dijelom usluge za koju je rezervirana dodatna usluga.
  3. Servisni paket lucky2go-a (dalje u tekstu „Servisni paket“) je nerefundabilna naknada uvijek u istoj visini koja se naplaćuje za najmanje jednu promjenu avionske karte koja joj je sastavni dio, a koju Korisnik obavlja preko Korisničkog centra i koja je moguća u Rezervacijskom sustavu. Kupovinom Servisnog paketa Korisnik se oslobađa servisne naknade koju lucky2go naplaćuje po Tabeli naknada za dodatne usluge koje treba promijeniti uz već kupljenu kartu. Ukoliko prema uvjetima tarife avio prijevoznik naplaćuje naknadu za promjene/povrat/posebne usluge, Korisnik je dužan platiti uslugu koju je označio avio prijevoznik.
  4. Online check-in jdodatna usluga koja se naplaćuje i nerefundabilna je, koji dozvoljava Korisniku da se prijavi za let preko elektronskog sustava određenog avio prijevoznika ukoliko ima kupljenu Avio kartu i ukoliko sustav transakcija dozvoljava takvu mogućnost. U sklopu usluge online check-in, generirana karta za ukrcavanje (boarding card) šalje se na e-mail adresu koju je naveo Korisnik u procesu rezervacije u vremenskom roku koji omogućuje odgovarajuće korištenje ove usluge prijevoza. Kako bi se mogao prijaviti za let (obaviti check in), neki avio prijevoznici mogu zahtijevati od Korisnika dodatne podatke, koji nisu navedeni u procesu rezervacije. Korisnik će osigurati važeće kontakt podatke, kao što su e-mail adresa i broj telefona, kako bi omogućio kontakt, a posebno neposredno prije polijetanja. Nenavođenje kontakt podataka, nenavođenje podataka za online check-in u periodu kraćem od 48 sati prije planiranog polijetanja, pružanje zastarjelih ili nepotpunih podataka, nejavljanje na telefonske pozive kompanije lucky2go ili pružanje netočnih podataka neophodnih za check-in mogu za posljedicu imati nemogućnost nastavka postupka online check-ina i zahtijevanje od Korisnika da plati troškove koje određuje avio kompanija ili uskraćivanje mogućnosti polijetanja. U slučaju izmjena u rezervaciji, od strane Avioprijevoznika ili na osnovi zahtjeva Korisnika direktno kod Avioprijevoznika, u slučaju kupovine online check-in usluge, Korisnik je obavezan odmah obavijestiti lucky2go o izvršenim promjenama. Ako se takvi podaci ne dostave, lucky2go neće moći pravilno izvršiti uslugu prijave na let putem interneta. Zbog gore navedenog, lucky2go neće biti odgovoran za neispravno obavljanje usluge prijave na let putem interneta, uključujući troškove i druge posljedice koje iz toga proizlaze.
  5. U slučaju otkazivanja ili odlaganja leta, u sklopu analize podataka o Korisnikovom letu, lucky2go će radi naknade štete proslijediti podatke o korisniku suradničkom pravnom subjektu, primjera radi AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, koji će poduzeti tu radnju isključivo uz izričit pristanak Korisnika. U isto vrijeme, prema Uredbi Savjeta EU br. 261/2004 Europskog parlamenta i Savjeta, lucky2go obavještava Korisnika da ima pravo podnijeti zahtjev za odštetu i da ga podnosi direktno avio kompaniji koja je upravljala letom kako bi (gdje je primjenjivo) dobio punu odštetu na koju putnik polaže pravo.
  6. AirHelp + - dodatna plaćena nerefundabilna usluga koja je na raspolaganju svakom korisniku koji vrši rezervaciju putem rezervacijskog sustava ili pozivnog centra, koja omogućuje podršku u dobivanju odštete u iznosu do 600 eura za kašnjenje, otkaz ili prebukirani let te povrat do 6 000 eura za neplanirane troškove uzrokovane kašnjenjem leta ( hoteli, taksiji, avionske karte, obroci) realizirana pod uvjetima koje je naveo pružatelj usluga, tj. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 detaljno navedeno na https://www.airhelp.com/en/terms/.
 4. OPĆI UVJETI PRIJEVOZA IATA

  Opći uvjeti prijevoza IATA
 5. POVEZNICE KA PROPISIMA AVIO KOMPANIJA

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, Eurowings, GOL, BRA, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI Fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Laudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

HOTELSKE REZERVACIJE

 1. HOTELSKE REZERVACIJE

  1. Administrator Sustava za Hotelske Rezervacije je eSky.pl Spółka Akcyjna, sa sjedištem u Katovicama (40-265), na adresi: Murckowska 14A, upisana u registar poduzetnika koji vodi Okružni sud Katowice-Wschód u Katovicama, 8. Trgovački Odjel Registra Nacionalnog Suda pod KRS brojem 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, temeljni kapital 1 019 525,60 PLN uplaćen u cijelosti, u daljnjem tekstu eSky.
  2. eSky pruža web stranici www.lucky2go.com te kroz Pozivni Centar ponudu pružatelja hotelskih usluga.
  3. Stranka u ugovorima o hotelskim uslugama i drugim povezanim ugovorima, sklopljenim putem Sustava Rezervacija, svaki put je Korisnik te posebno naznačeni i navedeni Pružatelj usluga, a pružanje usluga je predmet ugovora.

OSIGURANJE

 1. OSIGURANJE

  1. Ovisno o usluzi koju je Korisnik odabrao prilikom rezervacije putem Rezervacijskog Sustava ili Pozivnog Centra, Osiguratelj za proizvod osiguranja koji je korisnik naveo i odabrao je:
   • u slučaju Osiguranja troškova odustajanja od putovanja ALL RISK, Putno osiguranje za inozemna putovanja, Putno osiguranje za inozemna putovanja PLUS, Putno osiguranje za putovanja unutar zemlje - Osiguratelj je Inter Partner Assistance S.A. Podružnica u Poljskoj sa sjedištem u Varšavi, ul. Prosta 68; 00 - 838 Varšava upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni Sud za glavni grad Varšava u Varšavi, XII. Trgovačko Odjeljenje Nacionalnog Sudskog Registra, pod brojem KRS : 0000320749, s NIP (porezni identifikacijski broj) brojem: 108-00-06-955, sa temeljnim kapitalom 31 702 613,00 eura podružnica je stranog osiguravajućeg društva Inter Partner Assistance SA sa sjedištem u Bruxellesu, e-mail: claims@axa-assistance.pl (u daljnjem tekstu "AXA Assistance")
   • u slučaju Travel Protect osiguranja za inozemna putovanja, Travel Protect osiguranja za putovanja unutar zemlje, Travel Protect osiguranja za odustajanje od putovanja u hitnim slučajevima, Travel Protect putničkog osiguranja prtljage - Osiguratelj je Colonnade Insurance S.A. registriran u Luksemburgu pod brojem: B 61605, sjedište: rue Jean Piret 1, L-2350 Luksemburg, posluje u Poljskoj preko Colonnade Insurance Société Anonyme Podružnica u Poljskoj registrirana je kod Okružnog Suda za glavni grad Varšava, XII. Trgovačko Odjelenje Nacionalnog Sudskog Registra, pod brojem KRS: 0000678377, NIP(porezni identifikacijski broj) : 1070038451, sa sjedištem: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Varšava, s potpuno uplaćenim temeljnim kapitalom od 9 500 000 EUR, e-mail: info@colonnade.pl (u daljnjem tekstu "Colonnade")
  2. Agent osiguranja za Colonnade i AXA Assistance je We Care Insurance Sp. z o.o. sa sjedištem u Katovicama (40-265)ul. Murckowska 14A, upisan u Registar poduzetnika koji vodi Okružni Sud Katowice-Wschód u Katovicama, VIII. Trgovačko Odjelenje Nacionalnog Sudskog Registra, pod brojem KRS : 0000751962, NIP(porezni identifikacijski broj): 954-279-73-53, REGON: 381493361 temeljni kapital 5.000 PLN (u cijelosti uplaćeno) ,
  3. Agent djeluje na temelju punomoći za obavljanje agencijske djelatnosti koje je odobrio Osiguratelj, čiji je sadržaj ovdje, dostupan za Colonnade te za AXA Assistance ovdje.
  4. lucky2go, djelujući kao Osiguravatelj, provodi sve postupke i pravne radnje povezane sa zaključivanjem ili izvršavanjem ugovora o grupnom osiguranju, koje su navedene u ovim Pravilniku, uključujući :
   • U okviru grupnog osiguranja Colonnade te AXA Assistance, informira korisnike o sklapanju ugovora o grupnom osiguranju, o uvjetima pristupanja i otkaza, predmetu i opsegu grupnog osiguranja i obvezama Osiguranika, stavlja na raspolaganje potrebne dokumente prije pristupanja grupnom osiguranju, uključujući dokumente u vezi s pravilima obrade osobnih podataka te dokumente koji potvrđuju odobrenje za rad s pojedinim osiguravajućim proizvodima, kao i prima za grupno osiguranje, daje upute kako postupiti u slučaju događaja koji su obuhvaćeni ugovorom za grupno osiguranje.
  5. Osiguvaratelj će pružiti korisnicima sve potrebne informacije o opsegu usluga osiguranja preko Rezervacijskog Sustava ili putem Pozivnog Centra. Osiguvaratelj je dužan dostaviti Korisniku uvjete ugovora o grupnom osiguranju prije nego što Korisnik da suglasnost za financiranje troškova doprinosa osiguranja.
  6. Ugovor Grupa osiguranju sklapa se, ovisno o izboru proizvoda osiguranja od strane Korisnika:
   • u slučaju Osiguranja troškova odustajanja od putovanja ALL RISK, Putno osiguranje za inozemna putovanja, Putno osiguranje za inozemna putovanja PLUS, Putno osiguranje za putovanja unutar zemlje - između AXA Assistance i lucky2go za račun Korisnika koji se priključuju grupnom osiguranju. Osiguranje se pokriva sukladno Posebnim uvjetima ALL RISK osiguranja od otkaza putovanja, Posebnim uvjetima putnog osiguranja za inozemna putovanja, Posebnim uvjetima putnog osiguranja za inozemna putovanja PLUS, Posebnim uvjetima putnog osiguranja za putovanja unutar zemlje, kao i načelima utvrđenim u Rezervacijskom sustavu ili putem Pozivnog centra.
   • u slučaju Travel Protect osiguranja za inozemna putovanja, Travel Protect osiguranja za putovanja unutar zemlje, Travel Protect osiguranja za odustajanje od putovanja u hitnim slučajevima, Travel Protect putničkog osiguranja prtljage, Colonnade i lucky2go za račun Korisnika koji se priključuju grupnom osiguranju. Pokriće osiguranja dodjeluje se u skladu s Općim Uvjetima Grupnog Osiguranja Travel Protect za putovanja nacionalnog područja , Općim Uvjetima Grupnog Osiguranja Travel Protect troškova odustajanja od putovanja u izvanrednim situacijama, Općim Uvjetima Grupnog Oosiguranja Travel Protect Group putničkih prtljaga u okviru, koji je naveden u ovom Pravilniku, kao i pod uvjetima navedenim u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  7. Svi dokumenti koji se odnose na pojedinačne proizvode osiguranja, uključujući njihov opseg, dostupni su u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  8. Dokument kojim se potvrđuje pristupanje ugovoru o osiguranju je, ovisno o izboru proizvoda osiguranja, Potvrda Osiguranja poslana Korisniku u elektroničkom obliku nakon završetka postupka rezervacije u Rezervacijskom sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  9. Potvrda Osiguranja, Opći Uvjeti Grupnog Osiguranja Colonnade, Posebni Uvjeti AXA Assistance, kao i svi drugi dokumenti koji se stavljaju na raspolaganje korisniku u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra u vezi s pružanjem usluga kupljenih preko Osiguravatelja, bit će poslani na e-mail adresu korisnika.
  10. Pristup Korisnika Grupnom Osiguranju je dobrovoljan i povezan s pristankom na financiranje troškova doprinosa osiguranja. Korisnik postavlja upit o vrijednosti gore navedenih troškova odabirom jedne od opcija koje je predložio Rezervacijski Sustav ili putem Pozivnog Centra, unosom svih potrebnih podataka u osobni upitnik.
  11. Korisnik financira troškove doprinosa osiguranja nakon unosa potpunih osobnih podataka u Rezervacijski Sustav. Prije pristupanja ugovoru o grupnom osiguranju, korisnik je dužan pročitati i prihvatiti ovaj Pravilnik i ovisno o odabranom proizvodu osiguranja, Opće Uvjete Grupnog Osiguranja Colonndale ili Posebne Uvjete AXA Assistance, kao i svi ostali dokumenti koji su na raspolaganju Korisniku u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  12. Korisnik dobiva potvrdu na svoju e-mail adresu, koja uključuje između ostalih, broj rezervacije, podatke o ukupnoj cijeni osiguranja i obliku plaćanja. Troškovi Osiguranika izraženi su u valuti navedenoj u Rezervacijskom Sustavu ili putem Pozivnog Centra.
  13. Plaćanja za proizvod osiguranja obavljaju se pod uvjetima utvrđenim u točki VII Pravilnika te u skladu s Općim Uvjetima Grupnog Osiguranja Colonnade i Posebnim Uvjetima AXA Assistance.
  14. U slučaju pridruživanja grupnom osiguranju putem Interneta, potrošač ima pravo na korištenje vansudskog načina rješavanja sporova i podnijeti svoju žalbu putem internetske platforme EU ODR, dostupnoj na internetskoj stranici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

REKLAMACIJE

 1. REKLAMACIJE

  1. Predmet reklamacije može biti neizvršenje ili nepravilno izvršenje usluge, za čije obavljanje lucky2go preuzima odgovornost. Predmet reklamacije može biti također neizvršenje ili nepravilno izvršenje usluga kroz lucky2go, kao i usluge koje putem lucky2go-a pružaju treće strane, čija će odgovornost svaki put odrediti ove treće strane, bez obzira na lucky2go.
  2. Reklamacije u vezi s rezervacijama i kupnjom karata i drugih turističkih usluga mogu se podnijeti putem obrasca za reklamaciju dostupnog ovdje u pisanom obliku u lucky2go uredu, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, Poljska. lucky2go će obavijestiti Klijenta o prihvaćanju reklamacije i rezultatu njenog razmatranja u roku od 30 dana od prijema je ili na datum koji navede turistički organizator ili drugi Pružatelj usluga.
  3. Odluka koju je izdao lucky2go te proslijedio korisniku okončava postupak reklamacije kojom je upravljao lucky2go. Ukoliko rezultat reklamacije koju je lucky2go obradio nije zadovoljavajući, Korisnik ima pravo na sudsko ili izvanvansudsko rješavanje sporova i podnijeti svoju žalbu putem EU ODR internetske platforme, dostupne na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Da bi pružili konstruktivan i korisnički odgovor na pristigle reklamacije, one će se razmatrati u zakonskim rokovima te proslijeđene na naznačenu adresu Korisnika na poljskom ili engleskom jeziku, a ovisno o dostupnosti lucky2go konzultanata, na jeziku na kojem je reklamacija podnesena.
  5. lucky2go upućuje da će obavjestiti Korisnika u slučaju da se reklamacija odnosi na usluge koje pružaju drugi subjekti, istovremeno ukazavši na mogućnost podnošenja reklamacije direktno ovom subijektu ili će lucky2go takvu reklamaciju podnijeti uz autorizaciju i u dogovoru s Korisnikom, kada u sadržaju podnesene do lucky2go reklamacije opisane su informacije omogućavajuće podnošenje reklamacije pružatelju usluga. U slučaju nedostatka kontakta s Korisnikom, lucky2go može djelovati u njegovo ime.

ZAVRŠNE ODREDBE

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

  1. Kompanija lucky2go zadržava pravo da jednostrano unosi izmjene u sadržaj ovih Uvjeta, uz poštovanje pravila da za Klijenta važe Uvjeti koje je prihvatio tijekom postupka rezervacije, kao i da Klijenti imaju pristup arhiviranim verzijama Uvjeta. Prije same rezervacije, svaki Klijent dužan je upoznati se s Uvjetima i drugim dostavljenim dokumentima u kojima se detaljno navode usluge i za njega su u svakom trenutku obvezujuće odredbe Uvjeta i iz dostavljenih dokumenata u kojima se detaljno navode usluge koje su važile u trenutku rezervacije i kupovine avio karata i drugih usluga dostupnih posredstvom web-stranice hr.lucky2go.com.
  2. U slučajevima koji nisu predviđeni ovim Uvjetima, primjenjuju se opće odredbe poljskog zakonodavstva.
  3. Potrebno je istaknuti da se usluge dostupne u Rezervacijskom sustavu sastoje od obavljanja faktičkih radnji koje su u vezi s poručivanjem usluga Pružatelja usluga, a koje obavlja Korisnik; stoga su uvjeti njihovog rezerviranja obvezujući za korisnika u trenutku kad ih prihvati Pružatelj usluge – povrat novca ili otkazivanje mogući su samo ako je Pružatelj usluge predvidio takvu mogućnost. Kad je riječ o potrošačkim sporovima, postoji mogućnost korištenja platforme European ODR (za elektronsko rješavanje sporova), koja je dostupna na adresi: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. lucky2go nije odgovoran za štete koje je izazvao Korisnik ili nanete Korisniku, ako do realizacije putovanja ne dođe uslijed stečaja, ili štrajka avio prijevoznika, zaposlenih na aerodromu, zaposlenih u željeznici, kao i uslijed štete izazvane štrajkom zaposlenih u hotelu ili zbog više sile. Budući da je kompanija lucky2go subjekt, koji kao posrednik isključivo omogućuje pristup Rezervacijskom sustavu, a ne pružatelj samih usluga, kao ni savjetodavac za usluge koje pruža treće lice, ne snosi odgovornost za nastale posledice.
  5. Kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje platne kartice, lucky2go zadržava pravo sprovođenja dodatne provjere točnosti osobnih podataka nositelja platne kartice ili potvrđivanja da se nositelj platne kartice koja se koristi u Rezervacijskom sustavu suglasio s plaćanjem određene rezervacije.
  6. Pravo koje se primjenjuje na transakcije izvršene putem lucky2go je pravo Republike Poljske.
  7. Izbor poljskog prava ne oduzima potrošaču zaštitu koju osiguravaju propisi koji se ne smiju isključiti iz ugovora na temelju pravila mjerodavnog prava za mjesto običnog boravka potrošača (odnosno zemlje domene u kojoj je izvršena transakcija).

POLITIKA U VEZI S POVLAČENJEM IZ UGOVORA

 1. POLITIKA U VEZI S POVLAČENJEM IZ UGOVORA

  1. lucky2go obavještava o mogućnosti odustajanja od ugovora na daljinu, ali pravo na odustajanje od ugovora na daljinu ne odnosi se na ugovore o pružanju usluga, prema kojima je usluga u potpunosti izvršena, ako je izvršenje usluge započela uz izričitu prethodnu suglasnost potrošača i nakon što potrošač prizna da će izgubiti pravo na odustajanje od ugovora nakon potpunog izvršenja ugovora od strane poduzetnika.
  2. Imajući u vidu prethodno navedeno, prije započinjanja pružanja usluga navedenih u ovim Uvjetima, lucky2go navodi da Korisnik koji je zaključio ugovor na daljinu za pružanje ovih usluga nema pravo na povlačenje iz ugovora bez navođenja ikakvog razloga i bez snošenja troškova u okviru roka od 14 dana od zaključenja određenog ugovora, a s obzirom na potpuno pružanje usluga od strane lucky2go Spółka z o.o. u vidu treće osobe za pružanje usluga rezervacija (na izričit zahtjev Korisnika). U takvim slučajevima, na ime plaćene naknade za usluge nije moguć povrat novca. Ukoliko subjekti koji pružaju usluge, u slučaju povlačenja iz ugovora, dozvoljavaju povrat dijela novca ili cjelokupnog novčanog iznoza za svoje usluge, klijent će o ovoj činjenici biti izričito obaviješten.